برنامه تمرینی ماه رمضان

0

برنامه تمرینی ماه رمضان
شنبه:
پرس پا دستگاه 15*1
-پشت ران هالتر 12*1
-بارفیکس دست جمع مچ برعکس ناتوانی کامل *1
پرس زیر سینه هالتر 6*1
-نشر خم دستگاه(قفسه سینه معکوس)12*1
-سرشانه دستگاه اسمیت از جلو 8*1
-پشت بازو پرس سینه ای مچ برعکس 6*1
-جلوبازو هالتر ایستاده 6*1
-ساق پا ایستاده دستگاه 15*1
-شکم 90 درجه ناتوانی*1
-فیله کمری ناتوانی *1
دوشنبه:
-هاگ دستگاه12*1
-پشت ران دستگاه 8*1
-قایقی سیم کش دستها به عرض شانه کف دستها رو به بالا 8*1
-پرس بالا سینه هالتر 8*1
نشر خم دمبل 12*1
-پرس سر شانه دستگاه یا دمبل 10*1
-پشت بازو هالتر EZ خوابیده 10*1
-جلوبازو دمبل نشسته میز شیب دار(میز بالا سینه البته با پشتی قائم تر)10*1
-ساق پا دستگاه پرس 10*1
– شکم خلبانی ناتوانی *1
-فیله کمری ناتوانی *1
چهارشنبه:
-لانژ راه رفتنی 20 قدم تا ناتوانی *1
-پرس پا،کف پاها در بخش بالای صحفه دستگاه(درگیر کردن پشت ران)15*1
-پول آور دمبل 10*1
-قفسه سینه دستگاه 12*1
-نشر خم دستگاه 12*1
-کول هالتر دستها باز تر از عرض شانه 12*1
-پشت بازو سیم کش 12*1
جلوبازو دستگاه لاری 10*1
-ساق پا دستگاه هاگ 20*1
-شکم سیم کش 15*1
-فیله کمری ناتوانی*1
قبل از هر تمرین 5 دقیقه تمرین هوازی و کشش جهت گرم کردن عضلات،داشته باشید.برنامه تمرینی ماه رمضان
سعی کنید جهت اجرای هر حرکت،یک ست گرم کردنی نیز در نظر بگیرید.
نیازی به هیچ تکنیک شدت دنده ای در این ماه نیست،فقط هر ست را تاناتوانی پیش رفته و اصل اضافه بار را رعایت بفرمایید.
پاینده و پیروز باشید. رموز موفقیت

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
برنامه بدنسازی برای چربی سوزی
حتما بخوانید